Умножение на обикновени дроби

Как се умножават обикновени дроби?

Умножаваме обикновени дроби, като умножим числителя на едната дроб с числителя на другата и след това умножим техните знаменатели. Опростяваме получената дроб, ако е възможно. Дробите също могат да бъдат опростени преди умножаването. Чрез опростяването преди умножаване се избягва работата с големи числа.

Игра с умножаване на обикновени дроби

В играта се дава възможност да се решават задачи от умножение на обикновени дроби по двата начина:

  1. Извършва се умножението на числителите и знаменателите и след това се съкращава,
  2. Съкращават се числителите и знаменателите и след това се умножават.