Научи

Изваждане – същност и примери

Какво означава да изваждаме?

Изваждането е просто математическо действие и представлява отнемане на едно число от друго число. Изваждането се означава с тире (-).

Например, в израза 20 – 5=15, 5 се отнема от 20, оставяйки 15.

Опитай сам

Ако имаме кутия с шоколадови бонбони, в която е имало 9 (девет), били са взети вече 3 (три) и са останали 6, то това действие се записва като: 9 – 3 = 6. Вземай от бонбоните, за да видиш как се записва израз с изваждане.

Наименования на числата, участващи в действието изваждане

9 – 3 = 6
умаляемоумалител = разлика

Умаляемо

Първото число, от което ще бъде изваждано, се нарича умаляемо.

Умалител

Второто число, което изваждаме, се нарича умалител.

Разлика

Резултатът от изваждането на умаляемото и умалителя се нарича разлика.