Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели

В играта по-долу можеш да решаваш задачи от събиране на обикновени дроби с равни знаменатели. Някои дроби могат, а други не могат да се съкратят.

Дробни числа или (обикновени) дроби са вид числа, които изразяват част от цяло. Всяка обикновена дроб има числител и знаменател.

Знаменателят показва на колко равни части е разделено цялото и се записва под дробната черта. Знаменателят е число, с което се дели и не може да бъде нула.

Числителят показва колко части са взети и се записва над дробната черта.

Дроби с равни знаменатели събираме, като съберем числителите и запишем същия знаменател.

Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели

Сборът на две дроби с равни знаменатели е дроб със същия знаменател и числител, равен на сбора от числителите на събираемите.

Упражни наученото в следваща...

Игра със събиране на обикновени дроби с равни знаменатели